2. Letopisů

2. LETOPISŮ 1 - 6

LETOPIS ŠALOMOUNŮV:  Nový král; Přípravy na stavbu chrámu; Hospodinův chrám; Vybavení chrámu; Vnesení Truhly; Vyslýchej z nebe

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 7 - 12

Zasvěcení chrámu; Šalomounovy úspěchy; Královna ze Sáby; Sláva a bohatství; LETOPIS JUDSKÝCH KRÁLŮ: Odtržení severního království; Rechoboám, král judský; Egyptský vpád

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 13 - 19

Abiáš, král judský; Asa, král judský; Smlouva s Hospodinem; Smlouva s Aramejci; Jošafat, král judský; Spojenectví s Achabem; Soudní reforma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 20 - 24

Ten boj není váš; Závěr Jošafatovy vlády; Jehoram, král judský; Achaziáš, král judský; Atalia, královna judská; Joaš, král judský

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 25 - 29

Amaciáš, král judský; Uziáš, král judský; Jotam, král judský; Achaz, král judský; Ezechiáš, král judský; Očista chrámu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 30 - 33

Hod beránka; Příděly kněžím a levitům; Asyrská hrozba; Ezechiášova nemoc; Menaše, král judský; Amon, král judský

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 34 - 36

Jošiáš, král judský; Kniha Zákona; Hod Beránka; Jošiášova smrt; Joachaz, král judský; Joakim, král judský; Joakin, král judský; Cidkiáš, poslední král judský; Kýrův edikt

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

1. Letopisů

1. LETOPISŮ 1 - 4

LETOPIS IZRAELE: Rod Adamův; Rod Semův; Rod Izraelův; Rod Judův; Rod Davidův; Rod Judův - pokračování; Rod Šimeonův

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 5 - 7

Rod Rubenův; Rod Gádův; Rody usazené za Jorádnem; Rod Leviho; Rod Isacharův; Rod Danův a Neftalímův; Rod Manasesův; Rod Efraimův; Rod Ašerův

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 8 - 11

Rod Benjamínův - pokračování; Navrátilci do Jeruzaléma; Rod Saulův; LETOPIS DAVIDŮV: Saulova smrt; David králem Izraele; Davidovi hrdinové

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 12 - 16

Davidovo vojsko; Stěhování Hospodinovy truhly; Království upevněno; Přenesení Truhly do Jeruzaléma; Davidův chvalozpěv

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 17 - 22

Boží smlouva s Davidem; Davidova vítězství; Porážka Amonců a Aramejců; Další porážky Amonců a Filištínů; Sčítání lidu a Boží trest; David staví oltář; Přípravy pro stavbu chrámu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 23 - 26

Uspořádání levitské služby; Uspořádání kněžské služby; Ostatní levité; Chrámoví hudebníci; Chrámová stráž; Pokladníci a úředníci

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 27 - 29

Vojenská a civilní správa; Dej se do díla!; Dary na chrám; Davidova modlitba; Předání trůnu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

3. Jan

3. JAN

Chceme pomáhat pravdě

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

Juda

JUDA

Bojujte o víru; Odpadlíci od víry; Budujte na víře

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

1. Jan

1. JAN 1 - 5

Prolog; Bůh je světlo; Nové přikázání; Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce; Boží děti; Milujme jedni druhé; Nevěřte všemu; Víra přemáhá svět; Epilog

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout