23.2.2019 Více je jich s námi...

"Odpověděl: Neboj se, protože s námi jich je víc než s nimi."

2. Královská 6:16
Za dnů proroka Elíši chtěl král Sýrie využít příležitost a zajmout Elíšu, který byl ve městě Dótan. Zmobilizoval velkou armádu s mnoha vozy a koňmi a jedné noci to město obklíčil. Nechtěl ani trochu riskovat, že prorok unikne. Stalo se, že časně zrána v Dótanu vyšel Elíšův služebník ven a všude kolem viděl vojáky, koně a vozy. On a Elíša byli obklopeni nepřátelskými silami, jejichž cílem bylo zabít je. Sluha zpanikařil a křičel na Elíšu: "Ach, můj pane, co budeme dělat?"(2. Královská 6:15). Vžijme se do Elíšova služebníka. Pravděpodobně bychom byli naplněni strachem. Ale nyní věnujme pozornost tomuto. Aniž by zaváhal, Elíša klidně řekl svému služebníku: "Neboj se, protože s námi jich je víc než s nimi." (2. Královská 6:16).
Pokusme se představit si, jak se ten sluha mohl cítit. To, co právě řekl Elíša, nemělo vůbec žádnou logiku. Byli tu jen oni dva proti celé armádě! Copak se jeho pán zbláznil? Ale než sluha stihl zpanikařit ještě víc, modlil se Elíša jednoduchou modlitbu: "Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí." (2. Královská 6:17). A Hospodin otevřel oči služebníka. Ten pak uviděl, že pohoří všude kolem je naplněno oslepujícími nádhernými koňmi a ohnivými vozy. Boží andělská armáda je lemovala na všech stranách a zářila slávou, krásou a majestátností Nejvyššího. Služebník užasl a uvědomil si, že syrské síly jsou andělskou armádou naprosto zastíněny. Proč se mladý služebník bál, zatímco Elíša byl neohrožený? Odpověď zní takto: Viděli různé věci. Mladík viděl velkou syrskou armádu. Ale Elíša viděl ještě větší armádu andělů na ohnivých vozech. Elíša viděl duchovně. Vezměme si proto uvedený text k srdci. Pokud neustále bojujeme se strachem, meditujme nad tímto biblickým textem a posilněme svá srdce tímto slibem. Ať už se ocitneme zavaleni dluhy, onemocníme tím, co lékaři nazývají smrtelnou nemocí, nebo se neustále obáváme o bezpečnost našich dětí, nezapomeňme na tento mocný verš. Bůh andělských armád je s námi.
Žádný nástroj vytvořený proti tobě neuspěje (viz Iz 54:17)!

Volně přeloženo z Meditate Devotional, 23. 2. 2019; josephprince.com