26.2.2019 Modlitba víry

Modlitba víry

"A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno." (Jakub 5:15)

Nechceme zkoumat různé výklady této poněkud kontroverzní pasáže, ale je zřejmé, že jednou z hlavních složek účinné modlitby je víra. Samozřejmě existují i ​​jiné druhy modlitby než je tato, ale všechny musí být "spojeny s vírou", aby byly účinné (Židům 4: 2).

V Bibli jsme mnohokrát vyzýváni, abychom se modlili ve víře. Ježíš řekl: "A všechno, oč byste v modlitbě požádali, budete-li věřit, dostanete." (Matouš 21:22) Dalším příkladem je Jakub 1: 5-6: "Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá; a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje." A další:" Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít." (Marek 11:24)

Každá pasáž Písma musí být samozřejmě vnímána v kontextu, včetně kontextu celé Bible. "Víra", kterou musíme projevovat, se netýká jen duchovní víry, že Bůh na modlitbu odpoví (a to je zjevně nutné), ale i víry v Boha jako Stvořitele (a proto schopného odpovědět!), Krista jako Spasitele (a proto ochotného vyslyšet) a ve Svatá Písma jako psané Slovo Boží. Jakub varuje každého člověka, který nemá skutečnou víru: "Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane; je to muž je nerozhodný, nestálý ve všem, co činí." (Jakub 1: 7-8)

Pravá biblická víra je víra v Boha všemohoucího Stvořitele (Židům 11:3), víra v Krista jako Vykupitele a Spasitele (Jan 3,16-18) a poslušná víra ve zjevené Slovo Boží (1 Jan 3:22). Pak můžeme věřit s důvěrou, že Bůh skutečně odpoví na naši modlitbu víry.

Volně přeloženo z Days of Praise; 26.2.2019; icr.org