1. Letopisů

Zdroj obrázku: https://www.slideserve.com/

1. LETOPISŮ 1 - 4 (1let_1 {0:00}; 1let_2 {}; 1let_3 {}; 1let_4 {})

LETOPIS IZRAELE: Rod Adamův; Rod Semův; Rod Izraelův; Rod Judův; Rod Davidův; Rod Judův - pokračování; Rod Šimeonův

Stáhnout

1. LETOPISŮ 5 - 7 (1let_5 {0:00}; 1let_6 {}; 1let_7 {})

Rod Rubenův; Rod Gádův; Rody usazené za Jorádnem; Rod Leviho; Rod Isacharův; Rod Danův a Neftalímův; Rod Manasesův; Rod Efraimův; Rod Ašerův

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 8 - 11 (1let_8 {0:00}; 1let_9 {}; 1let_10 {}; 1let_11 {}) 

Rod Benjamínův - pokračování; Navrátilci do Jeruzaléma; Rod Saulův; LETOPIS DAVIDŮV: Saulova smrt; David králem Izraele; Davidovi hrdinové

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 12 - 16 (1let_12 {0:00}; 1let_13 {}; 1let_14 {}; 1let_15 {}; 1let_16 {})

Davidovo vojsko; Stěhování Hospodinovy truhly; Království upevněno; Přenesení Truhly do Jeruzaléma; Davidův chvalozpěv

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 17 - 22 (1let_17 {0:00}; 1let_18 {}; 1let_19 {}; 1let_20 {}; 1let_21 {}; 1let_22 {})

Boží smlouva s Davidem; Davidova vítězství; Porážka Amonců a Aramejců; Další porážky Amonců a Filištínů; Sčítání lidu a Boží trest; David staví oltář; Přípravy pro stavbu chrámu

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 23 - 26 (1let_23 {0:00}; 1let_24 {}; 1let_25 {}; 1let_26 {})

Uspořádání levitské služby; Uspořádání kněžské služby; Ostatní levité; Chrámoví hudebníci; Chrámová stráž; Pokladníci a úředníci

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 27 - 29 (1let_27 {0:00}; 1let_28 {}; 1let_29 {})

Vojenská a civilní správa; Dej se do díla!; Dary na chrám; Davidova modlitba; Předání trůnu

Stáhnout