Zkáza Jeruzaléma

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

2. KRÁLOVSKÁ 1 - 4 (2kra_1 {0:00}; 2kra_2 {4:07}; 2kra_3 {9:25}; 2kra_4 {15:05})

ELÍŠA: Baal-zebub; Kde je Bůh Eliášův?; Elíšovy první zázraky; Joram, král izraelský; Olej ve džbánech; Šunemitka a její syn; Ať se najedí

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 5 - 7 (2kra_5 {0:00}; 2kra_6 {6:43}; 2kra_7 {13:08})

Malomocný Náman; Ztracená sekera; S námi jich je víc; Hlad v Samaří; Hluk velikého vojska

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 8 - 10 (2kra_8 {0:00}; 2kra_9 {6:37}; 2kra_10 {14:33})

To je ta žena!; Nový král v Damašku; PÁD IZRAELE: Jehoram, král judský; Achaziáš, král judský; Jehu, král izraelský; Smrt Jorama a Achaziáše; Smrt Jezábel; Vyhlazení Achabova domu; Vyhlazení ctitelů Baala

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 11 - 14 (2kra_11 {0:00}; 2kra_12 {4:20}; 2kra_13 {9:05}; 2kra_14 {14:40})

Atalia, královna judská; Joaš, král judský; Joachaz, král izraelský; Jehoaš, král izraelský; Elíšova smrt; Amaciáš, král judský; Jeroboám II., král izraelský

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 15 - 17 (2kra_15 {0:00}; 2kra_16 {8:05}; 2kra_17 {12:37})

Azariáš, král judský; Zachariáš, král izraelský; Šalum, král izraelský; Menachem, král izraelský; Pekachiáš, král izraelský; Pekach, král izraelský; Jotam, král judský; Achaz, král judský; Hošea, poslední král izraelský; Pohané v Samaří

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 18 - 20 (2kra_18 {0:00}; 2kra_19 {8:11}; 2kra_20 {15:42})

PÁD JUDY: Ezechiáš, král judský; Asyrská hrozba; Dnes je den soužení; Kohos to urážel?; Ezechiášova nemoc; Poslové z Babylonu

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 21 - 23 (2kra_21 {0:00}; 2kra_22 {5:09}; 2kra_23 {9:40})

Kap. 21: Menaše, král judský; Amon, král judský; Kap. 22: Jošiáš, král judský; Kap. 23: Jošiášovy reformy

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 23 - 25 (2kra_23 {0:00}; 2kra_24 {1:38}; 2kra_25 {5:49})

Kap. 23: Joachaz, král judský; Joakim, král judský; Cidkiáš, poslední král judský; Zkáza Jeruzaléma

Stáhnout