Skutky

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

SKUTKY 1 - 4 (sku_1 {0:00}; sku_2 {4:28}; sku_3 {11:36}; sku_4 {15:53})

Budete mými svědky; V horní místnosti; Nový apoštol; Den Letnic; Bůh ho učinil Mesiášem!; Měli všechno společné; Co mám, to ti dám; Čiňte pokání; Petr a Jan před Veleradou; Dej nám smělost; Jedno srdce, jedna duše

Stáhnout

SKUTKY 5 - 7 (sku_5 {0:00}; sku_6 {6:51}; sku_7 {9:31})

Ananiáš a Zafira; Znovu před Veleradou; Sedm služebníků; Štěpánova řeč; Ježíšův mučedník

Stáhnout

SKUTKY 8 - 10 (sku_8 {0:00}; sku_9 {6:00}; sku_10 {13:16})

Evangelium v Samaří; Etiopský komoří; Proč mě pronásleduješ?; Saul popouzí Židy; Petrova apoštolská cesta; Co Bůh očistil, neměj za nečisté; Bůh nikomu nestraní

Stáhnout

SKUTKY 11 - 14 (sku_11 {0:00}; sku_12 {4:06}; sku_13 {7:57}; sku_14 {15:49})

Kdo jsem, abych bránil Bohu?; Církev v Antiochii; Herodův marný boj; Barnabáš a Saul vysláni na cestu; Kypr; Antiochie Pisidská; Ikonium; Lystra a Derbe; Zpáteční cesta

Stáhnout

SKUTKY 15 - 17 (sku_15 {0:00}; sku_16 {5:48}; sku_17 {11:43})

Jeruzalémský sněm; Dopis věřícím z pohanů; Pavlova druhá cesta; Filipy; Tesalonika; Beroa; Athény

Stáhnout

SKUTKY 18 - 20 (sku_18 {0:00}; sku_19 {4:20}; sku_20 {10:43})

Korint; Návrat do Antiochie a třetí cesta; Pavel v Efesu; Efeská Artemis; V Makedonii, Řecku a Asii; Pavel se loučí

Stáhnout

SKUTKY 21 - 23 (sku_21 {0:00}; sku_22 {6:40}; sku_23 {11:20})

Připraven zemřít; Pavel v Jeruzalémě; Zatčen v Chrámu; Jsem Žid; Římský občan; Před Veleradou; Spiknutí; Odeslán do Cesareje

Stáhnout

SKUTKY 24 - 28 (sku_24 {0:00}; sku_25 {3:41}; sku_26 {8:10}; sku_27 {13:03}; sku_28 {19:20})

Souzen před Felixem; Odvolávám se k císaři; Festus a Agrippa; Před králem Agrippou; V mořské bouři; Na Maltě; Konečně Řím

Stáhnout