Jeremiáš

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

JEREMIÁŠ 1 - 3 (jer_1 {0:00}; jer_2 {3:44}; jer_3 {11:24})

SOUD NAD JERUZALÉMEM: Co vidíš?; Nevěrný lid

Stáhnout

JEREMIÁŠ 4 - 6 (jer_4 {0:00}; jer_5 {6:49}; jer_6 {13:35})

Nevěrný lid; Zkáza od severu; Jak ti mohu odpustit?; Varování Jeruzalému

Stáhnout

JEREMIÁŠ 7 - 9 (jer_7 {0:00}; jer_8 {7:02}; jer_9 {12:19})

Kázání v chrámě; Falešné náboženství; Údolí vraždění; Zúčtuji s nimi; Prorokův nářek; Neznají mě; Přichází zúčtování

Stáhnout

JEREMIÁŠ 10 - 13 (jer_10 {0:00}; jer_11 {4:57}; jer_12 {10:14}; jer_13 {14:07})

Bůh a modly; Blíží se vřava; Porušili mou smlouvu; Spiknutí v Anatotu; Opustím svůj lid; Lněný pás; Vinné džbány; Půjdete do zajetí

Stáhnout

JEREMIÁŠ 14 - 17 (jer_14 {0:00}; jer_15 {5:23}; jer_16 {10:30}; jer_17 {15:12})

Sucho v zemi; Nemodli se za tento lid; Nezavrhuj nás!; Jsem unaven soucitem; Budeš mými ústy; Jste horší než vaši otcové; Příslib návratu; Judovo odpadlictví; Svěťte sobotu!

Stáhnout

JEREMIÁŠ 18 - 21 (jer_18 {0:00}; jer_19 {4:41}; jer_20 {8:31}; jer_21 {12:44})

Hrnčíř a hlína; Spiknutí proti Jeremiášovi; Rozbitý džbán; Hrůza všude kolem; Oheň v kostech; Jsem proti vám

Stáhnout

JEREMIÁŠ 22 - 24 (jer_22 {0:00}; jer_23 {6:24}; jer_24 {15:22})

Slovo judským králům; Spravedlivý Výhonek; Lživí proroci; Dva koše fíků

Stáhnout

JEREMIÁŠ 25 (jer_25 {0:00})

Sedmdesát let zajetí; Kalich hněvu

Stáhnout

JEREMIÁŠ 26 - 29 (jer_26 {0:00}; jer_27 {5:31}; jer_28 {10:52}; jer_29 {14:40})

TRPÍCÍ PROROK: Teď zemřeš!; Jho babylonského krále; Falešný prorok Chananiáš; Dopis vyhnancům; Falešný prorok Šemajáš

Stáhnout

JEREMIÁŠ 30 - 32 (jer_30 {0:00}; jer_31 {4:53}; jer_32 {13:47})

Tvé rány zhojím; Izrael se vrátí; Nová smlouva; Kup si pole v Anatotu; Změním jejich osud

Stáhnout

JEREMIÁŠ 33 - 36 (jer_33 {0:00}; jer_34 {5:53}; jer_35 {11:40}; jer_36 {16:09})

Obnova země; Slovo pro Cidkiáše; Vyhlaste svobodu; Poslušnost Rechabitů; Spálený svitek

Stáhnout

JEREMIÁŠ 37 - 40 (jer_37 {0:00}; jer_38 {4:28}; jer_39 {10:55}; jer_40 {14:45})

Jeremiáš uvězněn; Před Cidkiášem; V jímce na vodu; Znovu před Cidkiášem; Pád Jeruzaléma; Babylonská správa Judska; Išmaelovo povstání

Stáhnout

JEREMIÁŠ 41 - 44 (jer_41 {0:00}; jer_42 {4:27}; jer_43 {9:15}; jer_44 {12:15})

Išmaelovo povstání; Do Egypta; Nabukadnezarův útok na Egypt; Modlářství Židů v Egyptě

Stáhnout

JEREMIÁŠ 45 - 48 (jer_45 {0:00}; jer_46 {1:09}; jer_47 {7:23}; jer_48 {9:01})

Slovo pro Barucha; SOUD NAD NÁRODY: Slovo o Egyptu; Slovo o Filištínech; Slovo o Moábu

Stáhnout

JEREMIÁŠ 49 - 50 (jer_49 {0:00}; jer_50 {9:11})

Slovo o Amonu; Slovo o Edomu; Slovo o Damašku; Slovo o Kedaru a Chasoru; Slovo o Elamu; Slovo o Babylonu

Stáhnout

JEREMIÁŠ 51 - 52 (jer_51 {0:00}; jer_52 {13:30})

Slovo o Babylonu; Epilog

Stáhnout