Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

2. LETOPISŮ 1 - 6 (2let_1 {0:00}; 2let_2 {}; 2let_3 {}; 2let_4 {}; 2let_5 {}; 2let_6 {})

LETOPIS ŠALOMOUNŮV:  Nový král; Přípravy na stavbu chrámu; Hospodinův chrám; Vybavení chrámu; Vnesení Truhly; Vyslýchej z nebe

Stáhnout

2. LETOPISŮ 7 - 12 (2let_7 {0:00}; 2let_8 {}; 2let_9 {}; 2let_10 {}; 2let_11 {}; 2let_12 {})

Zasvěcení chrámu; Šalomounovy úspěchy; Královna ze Sáby; Sláva a bohatství; LETOPIS JUDSKÝCH KRÁLŮ: Odtržení severního království; Rechoboám, král judský; Egyptský vpád

Stáhnout

2. LETOPISŮ 13 - 19 (2let_13 {0:00}; 2let_14 {}; 2let_15 {}; 2let_16 {}; 2let_17 {}; 2let_18 {}; 2let_19 {})

Abiáš, král judský; Asa, král judský; Smlouva s Hospodinem; Smlouva s Aramejci; Jošafat, král judský; Spojenectví s Achabem; Soudní reforma

Stáhnout

2. LETOPISŮ 20 - 24 (2let_20 {0:00}; 2let_21 {}; 2let_22 {}; 2let_23 {}; 2let_24 {})

Ten boj není váš; Závěr Jošafatovy vlády; Jehoram, král judský; Achaziáš, král judský; Atalia, královna judská; Joaš, král judský

Stáhnout

2. LETOPISŮ 25 - 29 (2let_25 {0:00}; 2let_26 {}; 2let_27 {}; 2let_28 {}; 2let_29 {})

Amaciáš, král judský; Uziáš, král judský; Jotam, král judský; Achaz, král judský; Ezechiáš, král judský; Očista chrámu

Stáhnout

2. LETOPISŮ 30 - 33 (2let_30 {0:00}; 2let_31 {}; 2let_32 {}; 2let_33 {})

Hod beránka; Příděly kněžím a levitům; Asyrská hrozba; Ezechiášova nemoc; Menaše, král judský; Amon, král judský

Stáhnout

2. LETOPISŮ 34 - 36 (2let_34 {0:00}; 2let_35 {}; 2let_36 {})

Jošiáš, král judský; Kniha Zákona; Hod Beránka; Jošiášova smrt; Joachaz, král judský; Joakim, král judský; Joakin, král judský; Cidkiáš, poslední král judský; Kýrův edikt

Stáhnout